Beskrivelse av stillingene

På denne siden vil du finne: korte beskrivelser av styrevervene og noen av stillingene vi har i OSTV, beskrivelse av det som forventes av de frivillige og litt om hvordan de ulike avdelingene/redaksjonene jobber.

Hopp rett til: Styreverv i OSTV // Avdelingene i OSTV // Stillingene i OSTV

stillingsbeskrivelse

Du kan stille til valg på generalforsamling ved å melde din interesse til vervet du ønsker. Styreverv velges på generalforsamling og gjelder for et år.
Daglig leder
Daglig leder har ansvar for den daglige driften av studentforeningen Oslo Student-TV. Det er knyttet særlig høy grad av ansvar til dette vervet. Vanlige arbeidsoppgaver og ansvarsområder for daglig leder i OSTV:

 • ha det overordnede ansvaret for Oslo Student-TV
 • holde et styremøte hver uke
 • planlegge allmøter annen hver uke
 • delta på møter som holdes på Studentersamfundet
 • fremstå som foreningens ansikt utad
 • ansvar for at foreningen går godt
 • ansvar for at de frivillige trives
 • ansvar for at foreningen følger de lover og regler den plikter å følge; tett oppfølging av ansvarlig redaktør
 • fastsette mål og jobbe for å innfri disse
 • budsjettplanlegging og regnskapsoppnåelse 
Ansvarlig redaktør
Ansvarlig redaktør har det største ansvaret overfor det redaksjonelle innholdet i Oslo Student-TV. Du er sjef og har det endelige ansvaret for det som legges ut på våre sider.

 • Redaktøren har hovedansvaret for at det som legges ut på våre nettsider er i tråd med det norske lovverket, at vi kun benytter musikk vi har rettighetene til og at vi følger Vær Varsom-plakaten. Ansvarlig redaktør er ansvarlig overfor straffeloven på vegne av OSTV og våre frivillige.
 • Redaktøren er bindeleddet mellom utgiveren, altså styret i OSTV, og de redaksjonelle medarbeiderne. Redaktøren utfører sitt oppdrag med bakgrunn i Redaktørplakaten. Plakaten er en prinsippavtale mellom Norsk Redaktørforening og medieutgiverne, og handler om redaktørens frihet og ansvar. Kjerneprinsippet i plakaten er lovfestet i «Lov om redaksjonell fridom».
 • Ansvarlig redaktør skal jobbe på tvers av de underordnede redaktørene og redaksjonene for å sørge for at de holder sendeskjemaet og produserer nok innhold til en hver tid.

Som redaktør sitter man også som styremedlem i OSTV-styret. Dette innebærer å delta på styremøter en gang i uken og allmøter annen hver uke. Vi legger selvsagt inn tid for at redaktøren skal ta få ta del i festlighetene i OSTV og kan love masse moro.

Kulturredaktør
Som redaktør bør du være samfunnsinteressert, meningssterk og god til å lede andre. Et hvert medium har et grunnsyn og en formålsbestemmelser som redaktøren er forpliktet til. Innenfor denne rammen leder redaktøren redaksjonen, og har full frihet til å forme mediets meninger.

 • Redaktøren har sammen med den ansvarlige redaktør ansvaret for at det som legges ut på våre nettsider er i tråd med det norske lovverket, at vi ikke bruker musikk uten å ha rettighetene til dette og at vi følger Vær Varsom-plakaten. Redaktøren bør også kjenne til og rette seg etter redaktørplakaten.
 • Redaktøren skal først og fremst virke som en leder for journalistene i sin redaksjon og må hele tiden passe på at redaksjonen holder sendeskjema.
 • Redaktøren skal sørge for å kalle inn og holde minst et redaksjonsmøte for sin redaksjon i løpet av en uke.

Som redaktør sitter man også som styremedlem i OSTV-styret. Dette innebærer å delta på styremøter en gang i uken og allmøter annen hver uke. Vi legger selvsagt inn tid for at redaktøren skal ta få ta del i festlighetene i OSTV og kan love masse moro.

Underholdningsredaktør
Redaktør for underholdning skal først og fremst virke som en leder for de frivillige i avdelingen og må hele tiden passe på at de holder sendeskjema.

 • Lederen skal sørge for å kalle inn og holde minst et møte for underholdningsredaksjonen i løpet av en uke for å holde seg oppdatert på fremgangen i prosjektene.

Som leder for underholdningsavdelingen sitter man også som styremedlem i OSTV-styret. Dette innebærer å delta på styremøter en gang i uken og allmøter annen hver uke. Vi legger selvsagt inn tid for at lederen skal ta få ta del i festlighetene i OSTV og kan love masse moro.

Redaktør for dokumentar
Redaktør for dokumentar er ansvarlig for de frivillige i avdelingen og skal hele tiden passe på at de holder sendeskjema. Lederen skal sørge for å kalle inn og holdt minst et møte for dokumentarredaksjonen i løpet av en uke for å holde seg oppdatert på fremgangen i prosjektene.
Markedsføringsansvarlig
Markedsføringsansvarlig organiserer og planlegger markedsføringen av selve foreningen, i tillegg til produksjonene som legges ut i løpet av semesteret. Man jobber som regel med et lite team som treffes en gang i uken, der man planlegger aktiviteter, reklamemateriale, oppfølging av sosiale medier, osv. Man bør være initiativtakende og strategisk. Oslo Student-TV er en ung forening med knappe 4 år under beltet, så her er markedsføringsmulighetene nærmest endeløse. Markedsføringsansvarlig er ansvarlig for nettsidene, hvilket krever at markedsføringsansvarlig må ha teknisk kompetanse og forståelse for CMS. Som markedsføringsansvarlig er man en del av styret i Oslo Student-TV og må derfor være med på ukentlige styremøter. Ellers varierer arbeidsmengden av den planlagte aktiviteten innad i markedsføringsgruppen. Stillingen tilbyr god erfaring innen lederskap og markedsføring, i tillegg til mye moro og nye bekjentskap.
Økonomiansvarlig
Som økonomiansvarlig i OSTV får man satt sine teoretiske kunnskaper ut i praksis. Økonomiansvarlig har full innsikt i økonomien til OSTV, og må til en hver tid ha kontroll over pengestrømmen i foreningen. Det viktigste gjøremålet, utenom føring av regnskap, vil være å legge fram budsjett på Generalforsamlingen, samt å følge dette gjennom året. Konkrete oppgaver man har som økonomiansvarlig:

 • Første store oppgave: Utarbeide budsjett, og legge dette fram for generalforsamlingen i februar.
 • Betale faktura, sende faktura.
 • Føre regnskapet til OSTV.
 • Passe på at budsjettet blir holdt.
 • Sende søknader til ulike støttefunksjoner om pengestøtte; vi søker primært om støtte fra kulturstyret en gang i året.
 • Avslutte regnskapene for hele OSTV i januar etter endt regnskapsår.
 • Ellers generell oversikt over økonomien og rapportere til daglig leder.
 • Som økonomiansvarlig er man ikke bare regnskapsfører, men sitter også som styremedlem i OSTV-styret. Dette innebærer å delta på styremøter en gang i uken og allmøter annen hver uke.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Her finner du informasjon om de ulike redaksjonelle enhetene i OSTV
Arbeidsmetodene i redaksjonene går som oftest slik:

Nyhets- og kulturredaksjonen

 • Nyhets- og kulturredaksjonen arbeider i de fleste tilfeller som en redaksjon, men avhengig av størrelsen på gruppen med frivillige som er med kan vi velge å dele Nyhets- og kulturredaksjonen opp i to redaksjoner enkelte semester.
 • Dere skal først få grundig opplæring. Dere kommer med forslag til eller får tildelt saker på redaksjonsmøtene hver uke. Deretter jobber dere selvstendig eller i team.
 • I Kultur- og nyhetsredaksjonen får du solid erfaring i journalistisk vinkling og å finne unike saker.Du får også god erfaring innen kamera, lyd og klipp.

Underholdningsredaksjonen

 • Gjennom workshops og opplæring kommer dere selvstendig frem til egne konsepter der de produserer alt fra 5 til 24 episoder. Konseptene pitches inn til produsenten, og blir ideen godkjent velges det en prosjektleder som blir ansvarlig for gjennomførelsen av konseptet.
 • I Underholdningsredaksjonen får du god erfaring i blant annet manus- og ideutvikling, kamera, lyd og klipp.

Dokumentar

 • Gjennom workshops og opplæring kommer de selv frem til egne konsepter med få eller flere episoder. Konseptene pitches inn til produsenten, og blir ideen godkjent velges det en prosjektleder som blir ansvarlig for gjennomførelsen.
 • I Dokumentar får du god erfaring i blant annet manus- og ideutvikling, kamera, lyd, klipp og gravejournalistikk.

Det som er felles for stillingene
I Oslo Student-TV er alle studenter, vi jobber på frivillig basis og har litt begrenset tid. Det gjelder også for redaktørene og styret generelt. Derfor er det viktig at alle som er med i Oslo Student-TV greier å jobbe på eget initativ i enkelte perioder.  Særlig med å utvikle idéer og ta i et ekstra tak for å realisere disse. Initativ fra hver enkelt er det som driver Oslo Student-TV.

 • Vi har satt et minimum av arbeidstimer i OSTV til 10 timer per uke. Dette er kun veiledende og vi tviler ikke på at enkelte kan få produsert et bra produkt på mindre tid, men vi tror at det er et gjennomsnitt som mange bør forholde seg til. Ofte tar det lengre tid enn det man har antatt å produsere en reportasje. Det er viktig at alle som er med i OSTV bidrar like mye slik at vi skal få et godt miljø. Om du har større arbeidskapasitet og tar i et ekstra tak utenom disse timene er det veldig positivt. Om du viser initativ i OSTV blir du raskt en person som de andre frivillige kan stole på og du vil utvikle gode kontakter til senere.
 • Alle skal delta på allmøtene som holdes annen hver uke.
 • Alle skal delta på redaksjonsmøtene som holdes hver uke.

Det sosiale er viktig i Oslo Student-TV, vi har satt av mange dager i året hvor vi skal gjøre mye morsomt og bli bedre kjent med hverandre. 

Her finner du beskrivelser av et utvalg av de stillingene vi har i Oslo Student-TV.
Journalist
Som journalist samler du inn opplysninger og formidler disse gjennom film eller tekst til nettsiden. Du er ansatt i en redaksjon og jobber med et bestemt område, i OSTV har vi tre redaksjoner hvor man kan arbeide som journalist; nyheter, kultur, og dokumentar. Journalisten samler inn informasjon gjennom observasjoner, intervjuer og bruk av skriftlig materiale. Deretter presenteres informasjonen for lesere og seere i form av artikler på nett eller tv-produksjoner. Noen ganger består jobben i å forberede intervjuer eller debatter som andre journalister skal gjennomføre, og du kan også bli satt til å finne bakgrunnsinformasjon for andres artikler eller saker. Det siste kalles research. Journalistrollen er knyttet opp mot etiske og juridiske retningslinjer som blant annet er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Språket og fremstillingen av en sak bør tilpasses i henhold til denne. Å se en sak fra flere sider, stille kritiske spørsmål og beskytte sine kilder, er noen av de viktigste journalistiske prinsippene. Journalisten har sin lojalitet hos publikum, ikke hos oppdragsgiver. Journalisten gjør frie journalistiske vurderinger i sitt arbeid. Yrket må ikke forveksles med kommunikasjonsrådgiver eller informasjonskonsulent, som jobber med å formidle bestemte budskap på vegne av en oppdragsgiver. Samfunnsengasjement, kreativitet og nysgjerrighet er egenskaper som kjennetegner journalisten. God muntlig og skriftlig framstillingsevne er en forutsetning. Du må like å omgås mennesker og du må kunne arbeide under tidspress.
Markedsføring
Markedsføring er en viktig del av Oslo Student-TV. Vi trenger ofte mange nye frivillige som er dedikert til å markedsføre OSTV.  
Filmfotograf
TV-fotografen håndterer kameraer under film eller TV-innspillinger, og passer på at lyd og fargeinnstilling på kamera er korrekt. TV-fotografen arbeider ofte tett sammen med journalister, tilretteleggere og redigeringsteknikere, men kan også jobbe alene både med det journalistiske arbeidet og redigeringsarbeidet i OSTV. Noen TV-fotografer har også spesialisert seg på én type kamera; i Oslo Student-TV har vi for eksempel fotografer som bruker DSRL-kamera til det meste.
Klippere
Beskrivelse kommer
Filmfotograf
Beskrivelse kommer